MOBY arbetar med företag som vill skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare.

Om MOBY

MOBY arbetar med företag som vill skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare.

Det innebär att bortfall till följd av stress, osäkerhet, otydlighet och obalans ska undvikas.

Förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv är att vi är motiverade och mår bra. Då håller vi över tiden.

Alla vinner på ett hållbart arbetsliv. Nedan har vi listat några av vinsterna.

Individen

Motivation
Välmående
Fokus
Yrkesstolthet
Stannar kvar i yrket

Företaget

Attraktiv arbetsgivare
Ökad närvaro
Lägre personalomsättning
Behålla kompetens

Branschen

Stabil bransch
Gott renommé
Hög trovärdighet

Vägen dit

MOBYs koncept är en helhetslösning för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Vi utför en kartläggning med riskanalys, handlingsplan samt implementerar förändringarna.

Kartläggning

Vi genomför en kartläggning  av den organisatoriska och sociala, arbetsmiljön med enkäter och intervjuer, där fokus ligger på

  • Arbetsbelastning
  • Handlingsutrymme
  • Stöd
  • Ledarskap
  • Kunskaper och utveckling
  • Återhämtning

Återkoppling

Efter kartläggningen analyserar vi resultaten och identifierar företagets styrkor och utvecklingsområden, dvs vilka områden företaget behöver fokusera på för att främja ett Hållbart arbetsliv.

Resultaten sammanställs i en skriftlig rapport och återkopplas tillsammans med en handlingsplan.

Implementering

I handlingsplanen föreslår vi hur företaget kan arbeta vidare för att uppnå önskade förändringar. Det kan vara utbildningar, workshops eller coachning. Vi är närvarande under förändringsprocessen för att implementeringen av nya arbets- eller förhållningssätt ska bli väl förankrade.

Tjänster

MOBY har program och tjänster för just ert behov

Hållbart arbetsliv 1

I första delen av programmet genomför vi en kartläggning med personliga intervjuer och en webbaserad enkät, samt analys av resultaten.

Vi ger en skriftlig återkoppling i form av en rapport, där vi också ger förslag på handlingsplan och åtgärder.

Hållbart arbetsliv 2

Andra delen av programmet bestäms i samråd utifrån resultaten från del 1 och företagets mål.

Fortsättningsdelen kan innefatta utbildning, workshops och coachning för att uppnå de resultat företaget önskar.

Arbetsmiljöpolicy

Framtagande och dokumentation av arbetsmiljöpolicy, där processen och målet för det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs och därmed uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt miljöarbete.

Individuell coachning 1

Forskning visar att vi når bättre resultat och att vi kan anta och hantera större utmaningar när vi får regelbunden feedback från en engagerad mentor eller coach. Som stöd i din utveckling eller för att bättre kunna hantera dina utmaningar erbjuder vi individuell coachning via telefon eller personliga möten.

Prisexempel: En serie om 5 coachmöten, SEK 6.000

Kontakta oss för mer information och för att boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte.

 

Kontakt

Referenser

Ankie Björk Harris

Fastighetsmäklare/Franchisetagare – Svensk Fastighetsförmedling. Nominerad till årets chef 2018.

Vår upplevelse av programmet och rapporten var värdefullt. Vi fick en tydlig och röd tråd i vad som behöver primärfokuseras sett ur både ett trivsel- så väl som affärsmässigt perspektiv.

Efter kartläggningen med MOBY har personalen samstämmigt prioriterat en rad frågor som gav oss ett bra verktyg att komma framåt med och också förvalta och bibehålla det fungerande. Det gav alla tillfälle att konstruktivt framföra sina synpunkter på förbättringar och bolla med utomstående.

Fördelar och vinster har varit att ganska snabbt kunde vi börja mäta prestationerna i medarbetarnas utfall. Var och en ökade i omsättning samt Hitrates ökade hos samtliga. Några personer stack ut väsentligt och ökade t.ex. i Hitrate från 12 % till 24 % och omsättningen mot föregående period i fjol (ca 6 månader) med närmare 700 000 kr och det på en lite tuffare marknad.

Lärdomar vi tagit med oss är vikten av struktur, konsekvens och ordning, Inte göra avsteg på förbestämd plan och vilka mål man ska mäta och hur vi ska nå dem.


Mia Thomsen

Kontorschef, Fortner AB – Redovisningsbyrå

Vi fick en helhetsbild av vår arbetsmiljö efter kartläggningen som MOBY gjorde i vår arbetsgrupp. Samanställningen i rapporten blev ett verktyg som tydligt synliggjorde vår organisations styrkor och dess utvecklingsområden.

Vi fick förslag på hur vi kunde arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för både personalen och ledningen som var till stor hjälp och vägledning.
Susanne och Susanne agerade professionellt och skapade ett förtroende hos alla medarbetare som medförde ett väldigt bra samarbete.

Jag kan varmt rekommendera andra företag och organisationer att anlita MOBY för att förbättra sin arbetsmiljö.


 

Evelina Öhlund

Styrelseledamot

Vi anlitade Moby i syfte att dels kartlägga arbetsmiljön på vår I Ur och Skur förskola, samt att utefter resultatet arbeta fram en arbetsplan tillsammans med personalen hur vi på bästa sätt kan organisera en trygg och bra arbetsmiljö.

Min upplevelse som styrelseledamot har varit att Moby som extern part lyckats konsultera oss i styrelsens ansvar gentemot personalen vad gäller arbetsmiljöfrågor och därmed gjort att vi känt oss trygga i vår roll som huvudman på förskolan.

Återkopplingen från personalen har bara varit positiv. Moby har vid ett flertal tillfällen haft sk ”workshops” med personalen för att effektivisera och förbättra verksamheten där alla har fått känna sig delaktiga i ev förändringar som påverkar deras vardag. Vi har märkt tydlig effekt i den dagliga verksamheten när alla fått vara med och engagera sig.  Styrelsen har fått återkommande uppföljning och rapportering kring mål som hittills uppnåtts och vad det finns kvar att arbeta med.

Vinsten i detta är att vi löpande har haft möjlighet att följa upp hur läget var innan ev förändringar och sedan genom enkäter, personliga samtal o dyl få en översikt vad resultatet blivit! Som styrelseledamot i förskolan har jag känt ett enormt stöd från konsulternas sida vad gäller vår förskola och därför skulle jag varmt rekommendera Moby.


Violeta Saric

Förskolechef

Jag skulle vilja rekommendera Moby för att de var så professionella i sitt arbete att kartlägga situation i vår verksamhet när vi var som mest sårbara. Deras insats har hjälpt oss att vända den negativa trenden som orsakades av olika anledningar. Under deras handledning och genom deltagandet i de olika workshops har vi lärt oss väldigt mycket om hur vi fungerar som arbetslag och individer.